Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bạn muốn tìm hiểu đầy đủ các động từ bất quy tắc trong tiếng Anh? Bạn muốn tìm hiểu cách phát âm của các động từ bất quy tắc? Dưới đây là bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh bạn cần đọc ngay hôm nay.

Bảng động từ bất quy tắc là gì

Bảng động từ bất quy tắc, còn được gọi là bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh (Irregular Verb List), liệt kê các động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ không tuân theo quy tắc thông thường. Điều này có nghĩa là các dạng quá khứ và quá khứ phân từ của các động từ này không được hình thành bằng cách thêm -ed hoặc -d vào cuối từ.

360 động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Thầy Nghĩa tổng hợp hơn gần 360 động từ bất quy tắc thường dùng trong tiếng Anh. Bảng động từ bất quy tắc dưới đây khá đầy đủ các động từ bất quy tắc thường dùng trong tiếng Anh. Mỗi dòng là thông tin về một động từ bất quy tắc bao gồm:
– Dạng nguyên thể + cách phát âm dạng nguyên thể
– Dạng quá khứ + cách phát âm dạng quá khứ
– Dạng quá khứ phân từ (hay còn gọi là phân từ hai) + cách phát âm

Chú ý một số động từ có thể có 2 dạng quá khứ/quá khứ phân từ.

 1. abide /əˈbaɪd/ – abode /əˈboʊd/ hoặc abided /əˈbaɪdɪd/ – abode /əˈboʊd/ hoặc abided /əˈbaɪdɪd/ (lưu trú, lưu lại)
 2. arise /əˈraɪz/ – arose /əˈroʊz/ – arisen /əˈrɪzən/ (phát sinh)
 3. awake /əˈweɪk/ – awoke /əˈwoʊk/ – awoken /əˈwoʊkən/ (đánh thức, thức)
 4. backslide /ˈbækˌslaɪd/ – backslid /ˈbækˌslɪd/ – backslidden /ˈbækˌslɪdən/ hoặc backslid /ˈbækˌslɪd/ (tái phạm)
 5. be /bi/ – was /wəz/ hoặc were /wɜr/ – been /bɪn/ (thì, là, bị, ở)
 6. bear /bɛr/ – bore /bɔr/ – borne /bɔrn/ hoặc born /bɔrn/ (mang, chịu đựng)
 7. beat /bit/ – beat /bit/ – beaten /ˈbitən/ hoặc beat /bit/ (đánh, đập)
 8. become /bɪˈkʌm/ – became /bɪˈkeɪm/ – become /bɪˈkʌm/ (trở nên)
 9. befall /bɪˈfɔl/ – befell /bɪˈfɛl/ – befallen /bɪˈfɔlən/ (xảy đến)
 10. begin /bɪˈɡɪn/ – began /bɪˈɡæn/ – begun /bɪˈɡʌn/ (bắt đầu)
 11. behold /bɪˈhoʊld/ – beheld /bɪˈhɛld/ – beheld /bɪˈhɛld/ (nhìn, thấy)
 12. bend /bɛnd/ – bent /bɛnt/ – bent /bɛnt/ (bẻ cong, cúi)
 13. beset /bɪˈsɛt/ – beset /bɪˈsɛt/ – beset /bɪˈsɛt/ (bao quanh, bủa vây)
 14. bespeak /bɪˈspik/ – bespoke /bɪˈspoʊk/ hoặc bespoken /bɪˈspoʊkən/ – bespoke /bɪˈspoʊk/ hoặc bespoken /bɪˈspoʊkən/ (chứng tỏ, thể hiện)
 15. bet /bɛt/ – bet /bɛt/ hoặc betted /ˈbɛtɪd/ – bet /bɛt/ hoặc betted /ˈbɛtɪd/ (đánh cược)
 16. bid /bɪd/ – bid /bɪd/ – bid /bɪd/ (đặt giá, ra lệnh)
 17. bind /baɪnd/ – bound /baʊnd/ – bound /baʊnd/ (buộc, trói)
 18. bite /baɪt/ – bit /bɪt/ – bitten /ˈbɪtən/ (cắn)
 19. bleed /bliːd/ – bled /blɛd/ – bled /blɛd/ (chảy máu)
 20. blow /bloʊ/ – blew /blu/ – blown /bloʊn/ (thổi)
 21. break /breɪk/ – broke /broʊk/ – broken /ˈbroʊkən/ (đập vỡ, gãy)
 22. breed /brid/ – bred /brɛd/ – bred /brɛd/ (nuôi dưỡng, sinh sản)
 23. bring /brɪŋ/ – brought /brɔt/ – brought /brɔt/ (đem, mang đến)
 24. broadcast /ˈbrɔdˌkæst/ – broadcast /ˈbrɔdˌkæst/ – broadcast /ˈbrɔdˌkæst/ (phát sóng)
 25. browbeat /ˈbraʊˌbit/ – browbeat /ˈbraʊˌbit/ – browbeat /ˈbraʊˌbit/ (uy hiếp, đe dọa)
 26. build /bɪld/ – built /bɪlt/ – built /bɪlt/ (xây dựng)
 27. burn /bɜrn/ – burned /bɜrnd/ hoặc burnt /bɜrnt/ – burned /bɜrnd/ hoặc burnt /bɜrnt/ (đốt cháy)
 28. burst /bɜrst/ – burst /bɜrst/ – burst /bɜrst/ (nổ, vỡ)
 29. bust /bʌst/ – bust /bʌst/ – bust /bʌst/ (vỡ, hỏng)
 30. buy /baɪ/ – bought /bɔt/ – bought /bɔt/ (mua)
 31. cast /kæst/ – cast /kæst/ – cast /kæst/ (ném, đổ)
 32. catch /kætʃ/ – caught /kɔt/ – caught /kɔt/ (bắt, nắm bắt)
 33. chide /ʧaɪd/ – chid /ʧɪd/ hoặc chided /ˈʧaɪdɪd/ – chid /ʧɪd/ hoặc chided /ˈʧaɪdɪd/ (trách mắng)
 34. choose /ʧuz/ – chose /ʧoʊz/ – chosen /ˈʧoʊzən/ (chọn)
 35. cleave /kliːv/ – cleft /klɛft/ hoặc cleaved /kliːvd/ – cleft /klɛft/ hoặc cleaved /kliːvd/ (bám vào, tách ra)
 36. cling /klɪŋ/ – clung /klʌŋ/ – clung /klʌŋ/ (bám vào, dính chặt)
 37. clothe /kloʊð/ – clothed /kloʊðd/ hoặc clad /klæd/ – clothed /kloʊðd/ hoặc clad /klæd/ (mặc quần áo)
 38. come /kʌm/ – came /keɪm/ – come /kʌm/ (đến)
 39. cost /kɔst/ – cost /kɔst/ – cost /kɔst/ (trị giá, tốn)
 40. creep /kriːp/ – crept /krɛpt/ – crept /krɛpt/ (bò, trườn)
 41. crossbreed /ˈkrɔsˌbrid/ – crossbred /ˈkrɔsˌbrɛd/ – crossbred /ˈkrɔsˌbrɛd/ (lai giống)
 42. crow /kroʊ/ – crew /kru/ – crowed /kroʊd/ (gáy, hò hét)
 43. cut /kʌt/ – cut /kʌt/ – cut /kʌt/ (cắt)
 44. daydream /ˈdeɪˌdriːm/ – daydreamed /ˈdeɪˌdriːmd/ hoặc daydreamt /ˈdeɪˌdriːmt/ – daydreamed /ˈdeɪˌdriːmd/ hoặc daydreamt /ˈdeɪˌdriːmt/ (mơ mộng ban ngày)
 45. deal /diːl/ – dealt /dɛlt/ – dealt /dɛlt/ (xử lý, giao dịch)
 46. dig /dɪɡ/ – dug /dʌɡ/ – dug /dʌɡ/ (đào)
 47. disprove /dɪsˈpruv/ – disproved /dɪsˈpruvd/ – disproven /dɪsˈprʌvən/ hoặc disproved /dɪsˈpruvd/ (bác bỏ, chứng minh sai)
 48. dive /daɪv/ – dived /daɪvd/ hoặc dove /doʊv/ – dived /daɪvd/ hoặc dove /doʊv/ (lặn)
 49. do /du/ – did /dɪd/ – done /dʌn/ (làm)
 50. draw /drɔ/ – drew /dru/ – drawn /drɔn/ (vẽ, kéo)
 51. dream /driːm/ – dreamed /driːmd/ hoặc dreamt /dremt/ – dreamed /driːmd/ hoặc dreamt /dremt/ (mơ)
 52. drink /drɪŋk/ – drank /dræŋk/ – drunk /drʌŋk/ (uống)
 53. drive /draɪv/ – drove /droʊv/ – driven /ˈdrɪvən/ (lái xe, đẩy)
 54. dwell /dwɛl/ – dwelt /dwɛlt/ hoặc dwelled /dwɛld/ – dwelt /dwɛlt/ hoặc dwelled /dwɛld/ (cư trú)
 55. eat /it/ – ate /eɪt/ – eaten /ˈitən/ (ăn)
 56. fall /fɔl/ – fell /fɛl/ – fallen /ˈfɔlən/ (ngã, rơi)
 57. feed /fid/ – fed /fɛd/ – fed /fɛd/ (cho ăn)
 58. feel /fil/ – felt /fɛlt/ – felt /fɛlt/ (cảm thấy)
 59. fight /faɪt/ – fought /fɔt/ – fought /fɔt/ (chiến đấu, đánh nhau)
 60. find /faɪnd/ – found /faʊnd/ – found /faʊnd/ (tìm thấy)
 61. fit /fɪt/ – fit /fɪt/ – fit /fɪt/ (vừa vặn, thích hợp)
 62. flee /fliː/ – fled /flɛd/ – fled /flɛd/ (chạy trốn)
 63. fling /flɪŋ/ – flung /flʌŋ/ – flung /flʌŋ/ (ném, tung)
 64. fly /flaɪ/ – flew /flu/ – flown /floʊn/ (bay)
 65. forbear /fɔrˈbɛr/ – forborne /fɔrˈbɔrn/ – forborne /fɔrˈbɔrn/ (kiêng nhịn)
 66. forbid /fərˈbɪd/ – forbade /fərˈbeɪd/ – forbidden /fərˈbɪdən/ (cấm, ngăn cấm)
 67. forecast /ˈfɔrˌkæst/ – forecast /ˈfɔrˌkæst/ – forecast /ˈfɔrˌkæst/ (dự báo)
 68. forego /fɔrˈɡoʊ/ – forewent /fɔrˈwɛnt/ – foregone /fɔrˈɡɔn/ (từ bỏ, hy sinh)
 69. foresee /fɔrˈsi/ – foresaw /fɔrˈsɔ/ – foreseen /fɔrˈsin/ (thấy trước, dự đoán)
 70. foretell /fɔrˈtɛl/ – foretold /fɔrˈtoʊld/ – foretold /fɔrˈtoʊld/ (tiên tri, báo trước)
 71. forget /fɔrˈɡɛt/ – forgot /fɔrˈɡɒt/ – forgotten /fɔrˈɡɒtən/ (quên)
 72. forgive /fərˈɡɪv/ – forgave /fərˈɡeɪv/ – forgiven /fərˈɡɪvən/ (tha thứ)
 73. forsake /fɔrˈseɪk/ – forsook /fɔrˈsʊk/ – forsaken /fɔrˈseɪkən/ (bỏ, từ bỏ)
 74. freeze /friːz/ – froze /froʊz/ – frozen /ˈfroʊzən/ (đông lại, đóng băng)
 75. frostbite /ˈfrɔstˌbaɪt/ – frostbit /ˈfrɔstˌbɪt/ – frostbitten /ˈfrɔstˌbɪtn/ (bị đông lạnh)
 76. get /ɡɛt/ – got /ɡɒt/ – gotten /ˈɡɒtən/ hoặc got /ɡɒt/ (nhận, lấy)
 77. gild /ɡɪld/ – gilded /ˈɡɪldɪd/ hoặc gilt /ɡɪlt/ – gilded /ˈɡɪldɪd/ hoặc gilt /ɡɪlt/ (mạ vàng, trang trí bằng vàng)
 78. gird /ɡɜrd/ – girded /ˈɡɜrdɪd/ hoặc girt /ɡɜrt/ – girded /ˈɡɜrdɪd/ hoặc girt /ɡɜrt/ (đeo vào, chuẩn bị)
 79. give /ɡɪv/ – gave /ɡeɪv/ – given /ˈɡɪvən/ (cho)
 80. go /ɡoʊ/ – went /wɛnt/ – gone /ɡɒn/ (đi)
 81. grind /ɡraɪnd/ – ground /ɡraʊnd/ – ground /ɡraʊnd/ (xay, nghiền)
 82. grow /ɡroʊ/ – grew /ɡru/ – grown /ɡroʊn/ (mọc, phát triển)
 83. hand-feed /ˈhændˌfid/ – hand-fed /ˈhændˌfɛd/ – hand-fed /ˈhændˌfɛd/ (cho ăn bằng tay)
 84. handwritten /ˈhændˌraɪtn/ – handwritten /ˈhændˌraɪtn/ – handwritten /ˈhændˌraɪtn/ (viết tay)
 85. hang /hæŋ/ – hung /hʌŋ/ – hung /hʌŋ/ (treo)
 86. have /hæv/ – had /hæd/ – had /hæd/ (có, sở hữu)
 87. hear /hɪr/ – heard /hɜrd/ – heard /hɜrd/ (nghe)
 88. heave /hiv/ – heaved /hivd/ hoặc hove /hoʊv/ – heaved /hivd/ hoặc hove /hoʊv/ (nâng)
 89. hew /hjuː/ – hewed /hjuːd/ – hewn /hjuːn/ hoặc hewed /hjuːd/ (chặt, đốn)
 90. hide /haɪd/ – hid /hɪd/ – hidden /ˈhɪdən/ hoặc hid /hɪd/ (ẩn, che giấu)
 91. hit /hɪt/ – hit /hɪt/ – hit /hɪt/ (đánh, đập)
 92. hurt /hɜrt/ – hurt /hɜrt/ – hurt /hɜrt/ (làm đau, làm tổn thương)
 93. inbreed /ˈɪnˌbrid/ – inbred /ˈɪnˌbrɛd/ – inbred /ˈɪnˌbrɛd/ (đột sinh, giao phối anh em)
 94. inlay /ˈɪnˌleɪ/ – inlaid /ɪnˈleɪd/ – inlaid /ɪnˈleɪd/ (làm lồng, trang trí)
 95. input /ˈɪnˌpʊt/ – input /ˈɪnˌpʊt/ – input /ˈɪnˌpʊt/ (đầu vào, đưa vào)
 96. inset /ˈɪnˌsɛt/ – inset /ˈɪnˌsɛt/ – inset /ˈɪnˌsɛt/ (khắc, đục, chèn vào)
 97. interbreed /ˌɪntərˈbrid/ – interbred /ˌɪntərˈbrɛd/ – interbred /ˌɪntərˈbrɛd/ (lai giữa các loài)
 98. interweave /ˌɪntərˈwiːv/ – interwove /ˌɪntərˈwoʊv/ – interwoven /ˌɪntərˈwoʊvən/ (đan xen, kết hợp)
 99. interwind /ˌɪntərˈwɪnd/ – interwound /ˌɪntərˈwaʊnd/ – interwound /ˌɪntərˈwaʊnd/ (làm xoắn, đan xen)
 100. jerry-build /ˈdʒɛriˌbɪld/ – jerry-built /ˈdʒɛriˌbɪlt/ – jerry-built /ˈdʒɛriˌbɪlt/ (xây dựng kém chất lượng)
 101. made by bietwiki – Vui lòng ghi nguồn khi sử dụng
 102. keep /kip/ – kept /kɛpt/ – kept /kɛpt/ (giữ, bảo quản)
 103. kneel /niːl/ – knelt /nɛlt/ – knelt /nɛlt/ (quỳ)
 104. knit /nɪt/ – knit /nɪt/ – knit /nɪt/ (đan, móc)
 105. know /noʊ/ – knew /nu/ – known /noʊn/ (biết)
 106. lay /leɪ/ – laid /leɪd/ – laid /leɪd/ (đặt, bố trí)
 107. lead /lid/ – led /lɛd/ – led /lɛd/ (dẫn dắt, lãnh đạo)
 108. lean /lin/ – leaned /lind/ hoặc leant /lɛnt/ – leaned /lind/ hoặc leant /lɛnt/ (nghiêng, tựa)
 109. leap /lip/ – leaped /lipt/ hoặc leapt /lɛpt/ – leaped /lipt/ hoặc leapt /lɛpt/ (nhảy)
 110. learn /lɜrn/ – learned /lɜrnd/ hoặc learnt /lɜrnt/ – learned /lɜrnd/ hoặc learnt /lɜrnt/ (học)
 111. leave /liv/ – left /lɛft/ – left /lɛft/ (rời đi, để lại)
 112. lend /lɛnd/ – lent /lɛnt/ – lent /lɛnt/ (cho vay)
 113. let /lɛt/ – let /lɛt/ – let /lɛt/ (cho phép, để)
 114. lie /laɪ/ – lay /leɪ/ – lain /leɪn/ (nằm)
 115. light /laɪt/ – lit /lɪt/ hoặc lighted /ˈlaɪtɪd/ – lit /lɪt/ hoặc lighted /ˈlaɪtɪd/ (thắp sáng)
 116. lip-read /ˈlɪpˌrid/ – lip-read /ˈlɪpˌrɛd/ – lip-read /ˈlɪpˌrɛd/ (đọc môi)
 117. lose /luːz/ – lost /lɔst/ – lost /lɔst/ (mất)
 118. make /meɪk/ – made /meɪd/ – made /meɪd/ (làm)
 119. mean /min/ – meant /mɛnt/ – meant /mɛnt/ (có nghĩa)
 120. meet /mit/ – met /mɛt/ – met /mɛt/ (gặp gỡ)
 121. miscast /ˌmɪsˈkæst/ – miscast /ˌmɪsˈkæst/ – miscast /ˌmɪsˈkæst/ (đóng sai vai diễn)
 122. misdeal /ˌmɪsˈdil/ – misdealt /ˌmɪsˈdɛlt/ – misdealt /ˌmɪsˈdɛlt/ (chia bài sai)
 123. misdo /ˌmɪsˈdu/ – misdid /ˌmɪsˈdɪd/ – misdone /ˌmɪsˈdʌn/ (làm sai, làm tồi)
 124. mishear /ˌmɪsˈhɪr/ – misheard /ˌmɪsˈhɜrd/ – misheard /ˌmɪsˈhɜrd/ (nghe sai)
 125. mislay /ˌmɪsˈleɪ/ – mislaid /ˌmɪsˈleɪd/ – mislaid /ˌmɪsˈleɪd/ (đặt sai chỗ)
 126. mislead /ˌmɪsˈlid/ – misled /ˌmɪsˈlɛd/ – misled /ˌmɪsˈlɛd/ (lừa dối)
 127. mislearn /ˌmɪsˈlɜrn/ – mislearned /ˌmɪsˈlɜrnd/ hoặc mislearnt /ˌmɪsˈlɜrnt/ – mislearned /ˌmɪsˈlɜrnd/ hoặc mislearnt /ˌmɪsˈlɜrnt/ (học sai)
 128. misread /ˌmɪsˈrid/ – misread /ˌmɪsˈrɛd/ – misread /ˌmɪsˈrɛd/ (đọc sai)
 129. misset /ˌmɪsˈɛt/ – misset /ˌmɪsˈɛt/ – misset /ˌmɪsˈɛt/ (đặt sai chỗ)
 130. misspeak /ˌmɪsˈspik/ – misspoke /ˌmɪsˈspoʊk/ – misspoken /ˌmɪsˈspoʊkən/ (nói sai)
 131. misspell /ˌmɪsˈspɛl/ – misspelled /ˌmɪsˈspɛld/ hoặc misspelt /ˌmɪsˈspɛlt/ – misspelled /ˌmɪsˈspɛld/ hoặc misspelt /ˌmɪsˈspɛlt/ (viết sai chính tả)
 132. misspend /ˌmɪsˈspɛnd/ – misspent /ˌmɪsˈspɛnt/ – misspent /ˌmɪsˈspɛnt/ (tiêu xài sai)
 133. mistake /mɪˈsteɪk/ – mistook /mɪsˈtʊk/ – mistaken /mɪˈsteɪkən/ (sai lầm)
 134. misteach /ˌmɪsˈtiːtʃ/ – mistaught /ˌmɪsˈtɔt/ – mistaught /ˌmɪsˈtɔt/ (dạy sai)
 135. misunderstand /ˌmɪsʌndərˈstænd/ – misunderstood /ˌmɪsʌndərˈstʊd/ – misunderstood /ˌmɪsʌndərˈstʊd/ (hiểu sai)
 136. miswrite /ˌmɪsˈraɪt/ – miswrote /ˌmɪsˈroʊt/ – miswritten /ˌmɪsˈrɪtən/ (viết sai)
 137. mow /moʊ/ – mowed /moʊd/ – mown /moʊn/ hoặc mowed /moʊd/ (cắt cỏ, gặt)
 138. offset /ˈɔfˌsɛt/ – offset /ˈɔfˌsɛt/ – offset /ˈɔfˌsɛt/ (bù đắp, đền bù)
 139. outbid /ˌaʊtˈbɪd/ – outbid /ˌaʊtˈbɪd/ – outbid /ˌaʊtˈbɪd/ (trả giá cao hơn)
 140. outbreed /ˌaʊtˈbrid/ – outbred /ˌaʊtˈbrɛd/ – outbred /ˌaʊtˈbrɛd/ (nuôi giống ngoại lai)
 141. outdo /ˌaʊtˈdu/ – outdid /ˌaʊtˈdɪd/ – outdone /ˌaʊtˈdʌn/ (vượt qua, làm tốt hơn)
 142. outdraw /ˌaʊtˈdrɔ/ – outdrew /ˌaʊtˈdru/ – outdrawn /ˌaʊtˈdrɔn/ (vẽ, rút súng nhanh hơn)
 143. outdrink /ˌaʊtˈdrɪŋk/ – outdrank /ˌaʊtˈdræŋk/ – outdrunk /ˌaʊtˈdrʌŋk/ (uống nhiều hơn)
 144. outdrive /ˌaʊtˈdraɪv/ – outdrove /ˌaʊtˈdroʊv/ – outdriven /ˌaʊtˈdrɪvən/ (lái xe nhanh hơn)
 145. outfight /ˌaʊtˈfaɪt/ – outfought /ˌaʊtˈfɔt/ – outfought /ˌaʊtˈfɔt/ (đánh bại trong cuộc chiến)
 146. outfly /ˌaʊtˈflaɪ/ – outflew /ˌaʊtˈflu/ – outflown /ˌaʊtˈfloʊn/ (bay nhanh hơn)
 147. outgrow /ˌaʊtˈɡroʊ/ – outgrew /ˌaʊtˈɡru/ – outgrown /ˌaʊtˈɡroʊn/ (phát triển nhanh hơn)
 148. outleap /ˌaʊtˈliːp/ – outleaped /ˌaʊtˈlipt/ hoặc outleapt /ˌaʊtˈlɛpt/ – outleaped /ˌaʊtˈlipt/ hoặc outleapt /ˌaʊtˈlɛpt/ (nhảy xa hơn)
 149. outlie /ˌaʊtˈlaɪ/ – outlay /ˌaʊtˈleɪ/ – outlain /ˌaʊtˈleɪn/ (nằm xa hơn)
 150. output /ˈaʊtˌpʊt/ – output /ˈaʊtˌpʊt/ – output /ˈaʊtˌpʊt/ (sản xuất, đầu ra)
 151. outride /ˌaʊtˈraɪd/ – outrode /ˌaʊtˈroʊd/ – outridden /ˌaʊtˈrɪdən/ (đi xa hơn bằng phương tiện)
 152. outrun /ˌaʊtˈrʌn/ – outran /ˌaʊtˈræn/ – outrun /ˌaʊtˈrʌn/ (chạy nhanh hơn)
 153. outsell /ˌaʊtˈsɛl/ – outsold /ˌaʊtˈsoʊld/ – outsold /ˌaʊtˈsoʊld/ (bán nhiều hơn)
 154. outshine /ˌaʊtˈʃaɪn/ – outshone /ˌaʊtˈʃoʊn/ – outshone /ˌaʊtˈʃoʊn/ (làm sáng hơn)
 155. outshoot /ˌaʊtˈʃut/ – outshot /ˌaʊtˈʃɑt/ – outshot /ˌaʊtˈʃɑt/ (bắn nhanh hơn)
 156. outsing /ˌaʊtˈsɪŋ/ – outsang /ˌaʊtˈsæŋ/ – outsung /ˌaʊtˈsʌŋ/ (hát hay hơn)
 157. outsit /ˌaʊtˈsɪt/ – outsat /ˌaʊtˈsæt/ – outsat /ˌaʊtˈsæt/ (ngồi lâu hơn)
 158. outsleep /ˌaʊtˈslip/ – outslept /ˌaʊtˈslɛpt/ – outslept /ˌaʊtˈslɛpt/ (ngủ lâu hơn)
 159. Tổng hợp bởi Tiếng Anh thầy Nghĩa – Vui lòng ghi nguồn khi sử dụng
 160. outsmell /ˌaʊtˈsmɛl/ – outsmelled /ˌaʊtˈsmɛld/ hoặc outsmelt /ˌaʊtˈsmɛlt/ – outsmelled /ˌaʊtˈsmɛld/ hoặc outsmelt /ˌaʊtˈsmɛlt/ (ngửi thấy mùi hơn)
 161. outSpeak /ˌaʊtˈspik/ – outspeaks /ˌaʊtˈspiks/ – outspeaking /ˌaʊtˈspikɪŋ/ (nói lớn hơn)
 162. outspeed /ˌaʊtˈspid/ – outsped /ˌaʊtˈspɛd/ – outsped /ˌaʊtˈspɛd/ (vượt qua tốc độ)
 163. outspend /ˌaʊtˈspɛnd/ – outspent /ˌaʊtˈspɛnt/ – outspent /ˌaʊtˈspɛnt/ (tiêu nhiều hơn)
 164. outswear /ˌaʊtˈswɛr/ – outswore /ˌaʊtˈswɔr/ – outsworn /ˌaʊtˈswɔrn/ (tuyên thệ nhiều hơn)
 165. outswim /ˌaʊtˈswɪm/ – outswam /ˌaʊtˈswæm/ – outswum /ˌaʊtˈswʌm/ (bơi nhanh hơn)
 166. outthink /ˌaʊtˈθɪŋk/ – outthought /ˌaʊtˈθɔt/ – outthought /ˌaʊtˈθɔt/ (nghĩ sáng tạo hơn)
 167. outthrow /ˌaʊtˈθroʊ/ – outthrew /ˌaʊtˈθru/ – outthrown /ˌaʊtˈθroʊn/ (ném xa hơn)
 168. outwrite /ˌaʊtˈraɪt/ – outwrote /ˌaʊtˈroʊt/ – outwritten /ˌaʊtˈrɪtən/ (viết tốt hơn)
 169. overbid /ˌoʊvərˈbɪd/ – overbid /ˌoʊvərˈbɪd/ – overbid /ˌoʊvərˈbɪd/ (trả giá cao hơn)
 170. overbreed /ˌoʊvərˈbrid/ – overbred /ˌoʊvərˈbrɛd/ – overbred /ˌoʊvərˈbrɛd/ (nuôi giống quá nhiều)
 171. overbuild /ˌoʊvərˈbɪld/ – overbuilt /ˌoʊvərˈbɪlt/ – overbuilt /ˌoʊvərˈbɪlt/ (xây dựng quá nhiều)
 172. overbuy /ˌoʊvərˈbaɪ/ – overbought /ˌoʊvərˈbɔt/ – overbought /ˌoʊvərˈbɔt/ (mua quá nhiều)
 173. overcome /ˌoʊvərˈkʌm/ – overcame /ˌoʊvərˈkeɪm/ – overcome /ˌoʊvərˈkʌm/ (vượt qua, khắc phục)
 174. overdo /ˌoʊvərˈdu/ – overdid /ˌoʊvərˈdɪd/ – overdone /ˌoʊvərˈdʌn/ (làm quá mức)
 175. overdraw /ˌoʊvərˈdrɔ/ – overdrew /ˌoʊvərˈdru/ – overdrawn /ˌoʊvərˈdrɔn/ (rút tiền quá mức)
 176. overdrink /ˌoʊvərˈdrɪŋk/ – overdrank /ˌoʊvərˈdræŋk/ – overdrunk /ˌoʊvərˈdrʌŋk/ (uống quá nhiều)
 177. overeat /ˌoʊvərˈit/ – overate /ˌoʊvərˈeɪt/ – overeaten /ˌoʊvərˈitən/ (ăn quá nhiều)
 178. overfeed /ˌoʊvərˈfid/ – overfed /ˌoʊvərˈfɛd/ – overfed /ˌoʊvərˈfɛd/ (cho ăn quá nhiều)
 179. overfly /ˌoʊvərˈflaɪ/ – overflew /ˌoʊvərˈflu/ – overflown /ˌoʊvərˈfloʊn/ (bay qua, vượt qua)
 180. overhang /ˌoʊvərˈhæŋ/ – overhung /ˌoʊvərˈhʌŋ/ – overhung /ˌoʊvərˈhʌŋ/ (treo qua, nhô ra)
 181. overhear /ˌoʊvərˈhɪr/ – overheard /ˌoʊvərˈhɜrd/ – overheard /ˌoʊvərˈhɜrd/ (nghe lơ mơ)
 182. overlay /ˌoʊvərˈleɪ/ – overlaid /ˌoʊvərˈleɪd/ – overlaid /ˌoʊvərˈleɪd/ (phủ lên, trải lên)
 183. overpay /ˌoʊvərˈpeɪ/ – overpaid /ˌoʊvərˈpeɪd/ – overpaid /ˌoʊvərˈpeɪd/ (trả quá nhiều tiền)
 184. override /ˌoʊvərˈraɪd/ – overrode /ˌoʊvərˈroʊd/ – overridden /ˌoʊvərˈrɪdən/ (gạt bỏ, phớt lờ)
 185. overrun /ˌoʊvərˈrʌn/ – overran /ˌoʊvərˈræn/ – overrun /ˌoʊvərˈrʌn/ (tràn ngập, xâm lấn)
 186. oversee /ˌoʊvərˈsi/ – oversaw /ˌoʊvərˈsɔ/ – overseen /ˌoʊvərˈsin/ (giám sát, quản lý)
 187. oversell /ˌoʊvərˈsɛl/ – oversold /ˌoʊvərˈsoʊld/ – oversold /ˌoʊvərˈsoʊld/ (bán quá nhiều)
 188. oversew /ˌoʊvərˈsu/ – oversewed /ˌoʊvərˈsud/ hoặc oversewn /ˌoʊvərˈsʊn/ – oversewed /ˌoʊvərˈsud/ hoặc oversewn /ˌoʊvərˈsʊn/ (khâu quá nhiều)
 189. overshoot /ˌoʊvərˈʃut/ – overshot /ˌoʊvərˈʃɑt/ – overshot /ˌoʊvərˈʃɑt/ (bắn quá xa, vượt qua)
 190. oversleep /ˌoʊvərˈslip/ – overslept /ˌoʊvərˈslɛpt/ – overslept /ˌoʊvərˈslɛpt/ (ngủ quá lâu)
 191. overspeak /ˌoʊvərˈspik/ – overspoke /ˌoʊvərˈspoʊk/ – overspoken /ˌoʊvərˈspoʊkən/ (nói quá nhiều)
 192. overspend /ˌoʊvərˈspɛnd/ – overspent /ˌoʊvərˈspɛnt/ – overspent /ˌoʊvərˈspɛnt/ (tiêu quá nhiều)
 193. overspill /ˌoʊvərˈspɪl/ – overspilled /ˌoʊvərˈspɪld/ hoặc overspilt /ˌoʊvərˈspɪlt/ – overspilled /ˌoʊvərˈspɪld/ hoặc overspilt /ˌoʊvərˈspɪlt/ (tràn quá, tràn đổ)
 194. overtake /ˌoʊvərˈteɪk/ – overtook /ˌoʊvərˈtoʊk/ – overtaken /ˌoʊvərˈteɪkən/ (vượt qua, đuổi kịp)
 195. overthink /ˌoʊvərˈθɪŋk/ – overthought /ˌoʊvərˈθɔt/ – overthought /ˌoʊvərˈθɔt/ (suy nghĩ quá mức)
 196. overthrow /ˌoʊvərˈθroʊ/ – overthrew /ˌoʊvərˈθru/ – overthrown /ˌoʊvərˈθroʊn/ (lật đổ, đánh bại)
 197. overwind /ˌoʊvərˈwaɪnd/ – overwound /ˌoʊvərˈwaʊnd/ – overwound /ˌoʊvərˈwaʊnd/ (quấn quá)
 198. overwrite /ˌoʊvərˈraɪt/ – overwrote /ˌoʊvərˈroʊt/ – overwritten /ˌoʊvərˈrɪtən/ (ghi đè lên)
 199. partake /pɑrˈteɪk/ – partook /pɑrˈtʊk/ – partaken /pɑrˈteɪkən/ (tham gia, thưởng thức)
 200. pay /peɪ/ – paid /peɪd/ – paid /peɪd/ (trả tiền)
 201. plead /plid/ – pleaded /ˈplidɪd/ hoặc pled /plɛd/ – pleaded /ˈplidɪd/ hoặc pled /plɛd/ (khẩn cầu, biện hộ)
 202. prebuild /priːˈbɪld/ – prebuilt /priːˈbɪlt/ – prebuilt /priːˈbɪlt/ (xây dựng trước)
 203. predo /priːˈdu/ – predid /priːˈdɪd/ – predone /priːˈdʌn/ (làm trước)
 204. premake /priːˈmeɪk/ – premade /priːˈmeɪd/ – premade /priːˈmeɪd/ (làm trước)
 205. prepay /priːˈpeɪ/ – prepaid /priːˈpeɪd/ – prepaid /priːˈpeɪd/ (trả trước)
 206. presell /priːˈsɛl/ – presold /priːˈsoʊld/ – presold /priːˈsoʊld/ (bán trước)
 207. preset /priːˈsɛt/ – preset /priːˈsɛt/ – preset /priːˈsɛt/ (đặt trước)
 208. preshrink /priːˈʃrɪŋk/ – preshrank /priːˈʃræŋk/ – preshrunk /priːˈʃrʌŋk/ (co lại trước)
 209. proofread /ˈpruːfˌrid/ – proofread /ˈpruːfˌrɛd/ – proofread /ˈpruːfˌrɛd/ (đọc lại và sửa lỗi)
 210. prove /pruːv/ – proved /pruvd/ – proven /ˈproʊvən/ hoặc proved /pruvd/ (chứng minh)
 211. put /pʊt/ – put /pʊt/ – put /pʊt/ (đặt, đặt vào)
 212. quick-freeze /kwɪk friːz/ – quick-froze /kwɪk froʊz/ – quick-frozen /kwɪk ˈfroʊzən/ (đông lạnh nhanh)
 213. quit /kwɪt/ – quit /kwɪt/ – quit /kwɪt/ (bỏ, từ bỏ)
 214. read /riːd/ – read /rɛd/ – read /rɛd/ (đọc)
 215. reawake /ˌriːəˈweɪk/ – reawoke /ˌriːəˈwoʊk/ – reawoken /ˌriːəˈwoʊkən/ (đánh thức lại)
 216. rebid /riːˈbɪd/ – rebid /riːˈbɪd/ – rebid /riːˈbɪd/ (đấu giá lại)
 217. rebind /riːˈbaɪnd/ – rebound /riːˈbaʊnd/ – rebound /riːˈbaʊnd/ (buộc lại, trói lại)
 218. rebroadcast /ˌriːˈbrɔːdkæst/ – rebroadcast /ˌriːˈbrɔːdkæst/ – rebroadcast /ˌriːˈbrɔːdkæst/ (phát lại truyền hình, phát thanh lại)
 219. rebuild /riːˈbɪld/ – rebuilt /riːˈbɪlt/ – rebuilt /riːˈbɪlt/ (xây dựng lại)
 220. recast /riːˈkæst/ – recast /riːˈkæst/ – recast /riːˈkæst/ (đúc lại, sắp xếp lại)
 221. recut /riːˈkʌt/ – recut /riːˈkʌt/ – recut /riːˈkʌt/ (cắt lại)
 222. redeal /riːˈdiːl/ – redealt /riːˈdɛlt/ – redealt /riːˈdɛlt/ (chia bài lại)
 223. redo /riːˈdu/ – redid /riːˈdɪd/ – redone /riːˈdʌn/ (làm lại)
 224. redraw /riːˈdrɔ/ – redrew /riːˈdru/ – redrawn /riːˈdrɔn/ (vẽ lại)
 225. refit /riːˈfɪt/ – refit /riːˈfɪt/ – refit /riːˈfɪt/ (điều chỉnh lại)
 226. regrind /riːˈɡraɪnd/ – reground /riːˈɡraʊnd/ – reground /riːˈɡraʊnd/ (mài lại)
 227. regrow /riːˈɡroʊ/ – regrew /riːˈɡru/ – regrown /riːˈɡroʊn/ (mọc lại)
 228. rehang /riːˈhæŋ/ – rehung /riːˈhʌŋ/ – rehung /riːˈhʌŋ/ (treo lại)
 229. rehear /riːˈhɪr/ – reheard /riːˈhɜrd/ – reheard /riːˈhɜrd/ (nghe lại)
 230. reknit /riːˈnɪt/ – reknit /riːˈnɪt/ – reknit /riːˈnɪt/ (đan lại)
 231. relay /ˈriːˌleɪ/ – relayed /ˈriːˌleɪd/ – relayed /ˈriːˌleɪd/ (truyền đi, chuyển tiếp)
 232. relearn /riːˈlɜrn/ – relearned /riːˈlɜrnd/ hoặc relearnt /riːˈlɜrnt/ – relearned /riːˈlɜrnd/ hoặc relearnt /riːˈlɜrnt/ (học lại)
 233. relight /ˌriːˈlaɪt/ – relit /riːˈlɪt/ hoặc relighted /riːˈlaɪtɪd/ – relit /riːˈlɪt/ hoặc relighted /riːˈlaɪtɪd/ (thắp sáng lại)
 234. remake /riːˈmeɪk/ – remade /riːˈmeɪd/ – remade /riːˈmeɪd/ (làm lại)
 235. rend /rɛnd/ – rent /rɛnt/ – rent /rɛnt/ (xé rách)
 236. repay /ˌriːˈpeɪ/ – repaid /rɪˈpeɪd/ – repaid /rɪˈpeɪd/ (trả lại, trả nợ)
 237. reread /riːˈriːd/ – reread /riːˈrɛd/ – reread /riːˈrɛd/ (đọc lại)
 238. rerun /riːˈrʌn/ – reran /riːˈræn/ – rerun /riːˈrʌn/ (chạy lại, phát lại)
 239. resell /riːˈsɛl/ – resold /riːˈsoʊld/ – resold /riːˈsoʊld/ (bán lại)
 240. resend /riːˈsɛnd/ – resent /rɪˈzɛnt/ – resent /rɪˈzɛnt/ (gửi lại)
 241. reset /riːˈsɛt/ – reset /riːˈsɛt/ – reset /riːˈsɛt/ (đặt lại, cài đặt lại)
 242. resew /riːˈsoʊ/ – resewed /riːˈsoʊd/ – resewn /riːˈsoʊn/ hoặc resewed /riːˈsoʊd/ (khâu lại)
 243. retake /riːˈteɪk/ – retook /riːˈtʊk/ – retaken /riːˈteɪkən/ (chiếm lại, chụp lại)
 244. reteach /ˌriːˈtiːʧ/ – retaught /ˌriːˈtɔt/ – retaught /ˌriːˈtɔt/ (dạy lại)
 245. retear /ˌriːˈtɪr/ – retore /ˌriːˈtɔr/ – retorn /ˌriːˈtɔrn/ (xé rách lại)
 246. retell /riːˈtɛl/ – retold /riːˈtoʊld/ – retold /riːˈtoʊld/ (kể lại)
 247. rethink /riːˈθɪŋk/ – rethought /riːˈθɔt/ – rethought /riːˈθɔt/ (suy nghĩ lại)
 248. retread /ˌriːˈtrɛd/ – retread /ˌriːˈtrɛd/ – retread /ˌriːˈtrɛd/ (đánh lái xe vào lốp cũ, làm lại)
 249. retrofit /ˈrɛtroʊˌfɪt/ – retrofitted /ˈrɛtroʊˌfɪtɪd/ hoặc retrofit /ˈrɛtroʊˌfɪt/ – retrofitted /ˈrɛtroʊˌfɪtɪd/ (điều chỉnh lại)
 250. rewake /riːˈweɪk/ – rewaked /riːˈweɪkt/ hoặc rewoke /riːˈwoʊk/ – rewaked /riːˈweɪkt/ hoặc rewoke /riːˈwoʊk/ (đánh thức lại)
 251. rewear /riːˈwɛr/ – rewore /riːˈwɔr/ – reworn /riːˈwɔrn/ (mặc lại)
 252. reweave /ˌriːˈwiːv/ – rewove /riːˈwoʊv/ – rewoven /riːˈwoʊvən/ (đan lại)
 253. rewed /riːˈwɛd/ – rewedded /riːˈwɛdɪd/ – rewedded /riːˈwɛdɪd/ (kết hôn lại)
 254. rewet /riːˈwɛt/ – rewet /riːˈwɛt/ – rewet /riːˈwɛt/ (làm ẩm lại)
 255. rewin /riːˈwɪn/ – rewon /riːˈwʌn/ – rewon /riːˈwʌn/ (chiến thắng lại)
 256. rewind /riːˈwaɪnd/ – rewound /riːˈwaʊnd/ – rewound /riːˈwaʊnd/ (cuốn lại)
 257. rewrite /riːˈraɪt/ – rewrote /riːˈroʊt/ – rewritten /ˌriːˈrɪtən/ (viết lại)
 258. rid /rɪd/ – rid /rɪd/ – rid /rɪd/ (giải thoát)
 259. ride /raɪd/ – rode /roʊd/ – ridden /ˈrɪdən/ (cưỡi, lái xe)
 260. ring /rɪŋ/ – rang /ræŋ/ – rung /rʌŋ/ (chuông, reo)
 261. rise /raɪz/ – rose /roʊz/ – risen /ˈrɪzən/ (mọc lên, tăng lên)
 262. roughcast /ˈrʌfˌkæst/ – roughcast /ˈrʌfˌkæst/ – roughcast /ˈrʌfˌkæst/ (trải vữa thô)
 263. run /rʌn/ – ran /ræn/ – run /rʌn/ (chạy, chạy điều khiển)
 264. sand-cast /ˈsændˌkæst/ – sand-cast /ˈsændˌkæst/ – sand-cast /ˈsændˌkæst/ (đúc cát)
 265. saw /sɔ/ – sawed /sɔd/ – sawn /sɔn/ hoặc sawed /sɔd/ (cưa)
 266. say /seɪ/ – said /sɛd/ – said /sɛd/ (nói)
 267. see /si/ – saw /sɔ/ – seen /sin/ (nhìn thấy)
 268. seek /sik/ – sought /sɔt/ – sought /sɔt/ (tìm kiếm)
 269. sell /sɛl/ – sold /soʊld/ – sold /soʊld/ (bán)
 270. send /sɛnd/ – sent /sɛnt/ – sent /sɛnt/ (gửi)
 271. set /sɛt/ – set /sɛt/ – set /sɛt/ (đặt, thiết lập)
 272. sew /soʊ/ – sewed /soʊd/ – sewn /soʊn/ hoặc sewed /soʊd/ (may)
 273. shake /ʃeɪk/ – shook /ʃʊk/ – shaken /ˈʃeɪkən/ (lắc)
 274. shave /ʃeɪv/ – shaved /ʃeɪvd/ – shaved /ʃeɪvd/ (cạo)
 275. shear /ʃɪr/ – sheared /ʃɛrd/ – shorn /ʃɔrn/ (cắt lông, cắt tỉa)
 276. shed /ʃɛd/ – shed /ʃɛd/ – shed /ʃɛd/ (rơi, làm rơi)
 277. shine /ʃaɪn/ – shone /ʃoʊn/ – shone /ʃoʊn/ (sáng, chiếu sáng)
 278. shit /ʃɪt/ – shit /ʃɪt/ – shit /ʃɪt/ (chửi rủa, phân)
 279. shoot /ʃut/ – shot /ʃɑt/ – shot /ʃɑt/ (bắn)
 280. show /ʃoʊ/ – showed /ʃoʊd/ – shown /ʃoʊn/ hoặc showed /ʃoʊd/ (cho xem, hiển thị)
 281. shrink /ʃrɪŋk/ – shrank /ʃræŋk/ – shrunk /ʃrʌŋk/ (co lại, co rút)
 282. shut /ʃʌt/ – shut /ʃʌt/ – shut /ʃʌt/ (đóng)
 283. sight-read /saɪt riːd/ – sight-read /saɪt riːd/ – sight-read /saɪt riːd/ (đọc không cần học trước)
 284. sing /sɪŋ/ – sang /sæŋ/ – sung /sʌŋ/ (hát)
 285. sink /sɪŋk/ – sank /sæŋk/ – sunk /sʌŋk/ (chìm)
 286. sit /sɪt/ – sat /sæt/ – sat /sæt/ (ngồi)
 287. slay /sleɪ/ – slew /slu/ – slain /sleɪn/ (giết)
 288. sleep /sliːp/ – slept /slɛpt/ – slept /slɛpt/ (ngủ)
 289. slide /slaɪd/ – slid /slɪd/ – slid /slɪd/ (trượt)
 290. sling /slɪŋ/ – slung /slʌŋ/ – slung /slʌŋ/ (ném, treo qua)
 291. slink /slɪŋk/ – slunk /slʌŋk/ – slunk /slʌŋk/ (trườn, trườn lả)
 292. slit /slɪt/ – slit /slɪt/ – slit /slɪt/ (xén, rạch)
 293. smell /smɛl/ – smelled /smɛld/ hoặc smelt /smɛlt/ – smelled /smɛld/ hoặc smelt /smɛlt/ (ngửi, có mùi)
 294. smite /smaɪt/ – smote /smoʊt/ – smitten /ˈsmɪtən/ (đánh, đập)
 295. sneak /snik/ – sneaked /snikt/ hoặc snuck /snʌk/ – sneaked /snikt/ hoặc snuck /snʌk/ (lẻn)
 296. speak /spik/ – spoke /spoʊk/ – spoken /ˈspoʊkən/ (nói)
 297. speed /spid/ – sped /spɛd/ – sped /spɛd/ (đi nhanh)
 298. spell /spɛl/ – spelled /spɛld/ hoặc spelt /spɛlt/ – spelled /spɛld/ hoặc spelt /spɛlt/ (đánh vần)
 299. spend /spɛnd/ – spent /spɛnt/ – spent /spɛnt/ (tiêu, dùng)
 300. spill /spɪl/ – spilled /spɪld/ hoặc spilt /spɪlt/ – spilled /spɪld/ hoặc spilt /spɪlt/ (tràn, đổ)
 301. spin /spɪn/ – spun /spʌn/ – spun /spʌn/ (quay, xoay)
 302. spoil /spɔɪl/ – spoiled /spɔɪld/ hoặc spoilt /spɔɪlt/ – spoiled /spɔɪld/ hoặc spoilt /spɔɪlt/ (làm hỏng)
 303. spread /sprɛd/ – spread /sprɛd/ – spread /sprɛd/ (lan truyền, trải ra)
 304. stand /stænd/ – stood /stʊd/ – stood /stʊd/ (đứng)
 305. steal /stil/ – stole /stoʊl/ – stolen /ˈstoʊlən/ (đánh cắp)
 306. stick /stɪk/ – stuck /stʌk/ – stuck /stʌk/ (dính)
 307. sting /stɪŋ/ – stung /stʌŋ/ – stung /stʌŋ/ (đốt, châm)
 308. stink /stɪŋk/ – stank /stæŋk/ – stunk /stʌŋk/ (bốc mùi)
 309. stride /straɪd/ – strode /stroʊd/ – stridden /ˈstrɪdn/ (bước dài)
 310. strike /straɪk/ – struck /strʌk/ – struck /strʌk/ hoặc stricken /ˈstrɪkən/ (đánh đập, đình công)
 311. string /strɪŋ/ – strung /strʌŋ/ – strung /strʌŋ/ (đan dây, treo)
 312. sunburn /ˈsʌnˌbɜrn/ – sunburned /ˈsʌnˌbɜrnd/ hoặc sunburnt /ˈsʌnˌbɜrnt/ – sunburned /ˈsʌnˌbɜrnd/ hoặc sunburnt /ˈsʌnˌbɜrnt/ (bị cháy nắng)
 313. swear /swɛr/ – swore /swɔr/ – sworn /swɔrn/ (tuyên thệ, thề)
 314. sweat /swɛt/ – sweat /swɛt/ – sweat /swɛt/ (đổ mồ hôi)
 315. sweep /swip/ – swept /swɛpt/ – swept /swɛpt/ (quét)
 316. swell /swɛl/ – swelled /swɛld/ – swollen /ˈswɔlən/ hoặc swelled /swɛld/ (sưng, phình)
 317. swim /swɪm/ – swam /swæm/ – swum /swʌm/ (bơi)
 318. swing /swɪŋ/ – swung /swʌŋ/ – swung /swʌŋ/ (đong đưa, quẩy)
 319. take /teɪk/ – took /tʊk/ – taken /ˈteɪkən/ (lấy, cầm)
 320. teach /tiːʧ/ – taught /tɔt/ – taught /tɔt/ (dạy)
 321. tear /tɪr/ – tore /tɔr/ – torn /tɔrn/ (xé, rách)
 322. telecast /ˈtɛlɪˌkæst/ – telecast /ˈtɛlɪˌkæst/ – telecast /ˈtɛlɪˌkæst/ (phát sóng truyền hình)
 323. tell /tɛl/ – told /toʊld/ – told /toʊld/ (kể, nói)
 324. think /θɪŋk/ – thought /θɔt/ – thought /θɔt/ (nghĩ)
 325. throw /θroʊ/ – threw /θru/ – thrown /θroʊn/ (ném, quăng)
 326. thrust /θrʌst/ – thrust /θrʌst/ – thrust /θrʌst/ (đâm, thọc)
 327. tread /trɛd/ – trod /trɒd/ – trodden /ˈtrɒdən/ hoặc trod /trɒd/ (đạp, bước)
 328. typewrite /ˈtaɪpˌraɪt/ – typewrote /ˈtaɪpˌroʊt/ – typewritten /ˈtaɪpˌrɪtn/ (đánh máy)
 329. unbend /ʌnˈbɛnd/ – unbent /ʌnˈbɛnt/ – unbent /ʌnˈbɛnt/ (làm thẳng lại)
 330. unbind /ʌnˈbaɪnd/ – unbound /ʌnˈbaʊnd/ – unbound /ʌnˈbaʊnd/ (mở ra, tháo dây)
 331. unclothe /ʌnˈkloʊð/ – unclothed /ʌnˈkloʊðd/ hoặc unclad /ʌnˈklæd/ – unclothed /ʌnˈkloʊðd/ hoặc unclad /ʌnˈklæd/ (cởi quần áo)
 332. undercut /ˌʌndərˈkʌt/ – undercut /ˌʌndərˈkʌt/ – undercut /ˌʌndərˈkʌt/ (cắt dưới)
 333. underfeed /ˌʌndərˈfid/ – underfed /ˌʌndərˈfɛd/ – underfed /ˌʌndərˈfɛd/ (nuôi còi cọc)
 334. undergo /ˌʌndərˈgoʊ/ – underwent /ˌʌndərˈwɛnt/ – undergone /ˌʌndərˈɡɒn/ (trải qua)
 335. underlie /ˌʌndərˈlaɪ/ – underlay /ˌʌndərˈleɪ/ – underlain /ˌʌndərˈleɪn/ (nằm dưới, là căn bản cho)
 336. understand /ˌʌndərˈstænd/ – understood /ˌʌndərˈstʊd/ – understood /ˌʌndərˈstʊd/ (hiểu)
 337. undertake /ˌʌndərˈteɪk/ – undertook /ˌʌndərˈtʊk/ – undertaken /ˌʌndərˈteɪkən/ (đảm nhận, thực hiện)
 338. underwrite /ˌʌndərˈraɪt/ – underwrote /ˌʌndərˈroʊt/ – underwritten /ˌʌndərˈrɪtn/ (bao đảm, viết chính sách bảo hiểm)
 339. undo /ʌnˈdu/ – undid /ʌnˈdɪd/ – undone /ʌnˈdʌn/ (mở ra, hủy bỏ)
 340. unfreeze /ʌnˈfriːz/ – unfroze /ʌnˈfroʊz/ – unfrozen /ʌnˈfroʊzən/ (giải đông, làm tan đông)
 341. unhang /ʌnˈhæŋ/ – unhung /ʌnˈhʌŋ/ – unhung /ʌnˈhʌŋ/ (tháo treo, hủy bỏ việc treo)
 342. unhide /ʌnˈhaɪd/ – unhid /ʌnˈhɪd/ – unhidden /ʌnˈhɪdən/ (làm lộ ra, bộc lộ)
 343. unlearn /ʌnˈlɜrn/ – unlearned /ʌnˈlɜrnd/ hoặc unlearnt /ʌnˈlɜrnt/ – unlearned /ʌnˈlɜrnd/ hoặc unlearnt /ʌnˈlɜrnt/ (học lại, bỏ đi kiến thức cũ)
 344. unspin /ʌnˈspɪn/ – unspun /ʌnˈspʌn/ – unspun /ʌnˈspʌn/ (tháo, bỏ sợi)
 345. unwind /ʌnˈwaɪnd/ – unwound /ʌnˈwaʊnd/ – unwound /ʌnˈwaʊnd/ (tháo, thư giãn)
 346. uphold /ʌpˈhoʊld/ – upheld /ʌpˈhɛld/ – upheld /ʌpˈhɛld/ (ủng hộ, duy trì)
 347. upset /ʌpˈsɛt/ – upset /ʌpˈsɛt/ – upset /ʌpˈsɛt/ (làm đảo lộn, làm bối rối)
 348. wake /weɪk/ – woke /woʊk/ – woken /ˈwoʊkən/ (thức dậy, đánh thức)
 349. wear /wɛr/ – wore /wɔr/ – worn /wɔrn/ (mặc, đeo)
 350. wed /wɛd/ – wed /wɛd/ – wed /wɛd/ (kết hôn)
 351. weep /wiːp/ – wept /wɛpt/ – wept /wɛpt/ (khóc)
 352. wet /wɛt/ – wet /wɛt/ hoặc wetted /ˈwɛtɪd/ – wet /wɛt/ hoặc wetted /ˈwɛtɪd/ (làm ướt)
 353. win /wɪn/ – won /wʌn/ – won /wʌn/ (thắng, chiến thắng)
 354. wind /wɪnd/ – wound /waʊnd/ – wound /waʊnd/ (quấn, vặn)
 355. withdraw /wɪðˈdrɔ/ – withdrew /wɪðˈdru/ – withdrawn /wɪðˈdrɔn/ (rút lui, rút tiền)
 356. withhold /wɪθˈhoʊld/ – withheld /wɪθˈhɛld/ – withheld /wɪθˈhɛld/ (từ chối cung cấp, giữ lại)
 357. withstand /wɪθˈstænd/ – withstood /wɪθˈstʊd/ – withstood /wɪθˈstʊd/ (chống đỡ, chịu đựng)
 358. work /wɜrk/ – worked /wɜrkt/ hoặc wrought /rɔt/ – worked /wɜrkt/ hoặc wrought /rɔt/ (làm việc, sản xuất)
 359. wring /rɪŋ/ – wrung /rʌŋ/ – wrung /rʌŋ/ (vắt, siết)
 360. write /raɪt/ – wrote /roʊt/ – written /ˈrɪtn/ (viết)

Bí quyết học bảng động từ bất quy tắc hiệu quả

Học bảng động từ bất quy tắc có thể đầy thách thức, nhưng dưới đây là một số bí quyết có thể giúp bạn học hiệu quả:

 1. Chia nhỏ và tập trung: Đừng cố gắng học tất cả động từ cùng một lúc. Chia nhỏ danh sách và tập trung vào một số nhóm động từ mỗi lần.
 2. Sử dụng trong ngữ cảnh: Học cách sử dụng động từ bất quy tắc trong câu. Tạo các câu ví dụ cho mỗi dạng để bạn có thể thấy cách chúng được sử dụng trong ngữ cảnh thực tế.
 3. Học theo cặp: Học dạng quá khứ và quá khứ phân từ cùng một lúc. Thường thì chúng có mối liên hệ gần gũi với nhau.
 4. Lập thời gian học cố định: Dành ít thời gian mỗi ngày để học động từ bất quy tắc. Học một số ít mỗi ngày thay vì cố gắng học một lúc nhiều quá.
 5. Lập danh sách cá nhân: Tạo danh sách riêng của bạn với các động từ bất quy tắc mà bạn gặp phải thường xuyên. Làm việc với danh sách này thường xuyên để giúp bạn ghi nhớ.
 6. Sử dụng flashcards: Tạo flashcards với từ cơ bản ở mặt trước và các dạng quá khứ và quá khứ phân từ ở mặt sau. Lập thẻ và luyện tập thường xuyên.
 7. Áp dụng các kỹ thuật học tập: Sử dụng kỹ thuật học tập như viết lại, giải thích lại, kể lại cho người khác để giúp củng cố kiến thức.
 8. Sử dụng ứng dụng học: Có nhiều ứng dụng học tiếng Anh có tích hợp bảng động từ bất quy tắc, giúp bạn học một cách tương tác và thú vị.
 9. Thực hành liên tục: Sử dụng động từ bất quy tắc trong giao tiếp hàng ngày. Thực hành thường xuyên sẽ giúp bạn tự nhiên hơn trong việc sử dụng chúng.
 10. Không quá nản lòng: Đôi khi, việc học bảng động từ bất quy tắc có thể khó khăn. Đừng bao giờ từ bỏ và luôn tự nhắc nhở bản thân rằng việc học này đều có lợi và sẽ giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.

Quan trọng nhất là kiên nhẫn và sự kiên trì. Hãy tìm cách học phù hợp với phong cách của bạn và duy trì thói quen học tập.

Kết luận

Học bảng động từ bất quy tắc có thể là một thách thức đối với nhiều người học tiếng Anh. Nhưng với những bí quyết đơn giản và cách tiếp cận chính xác, bạn có thể vượt qua khó khăn này và nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Với sự kiên nhẫn và cách tiếp cận hợp lý, việc học bảng động từ bất quy tắc sẽ trở thành một phần thú vị của hành trình học tập của bạn và mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Chúc các bạn học động từ bất quy tắc và học tiếng Anh thật hiệu quả!

Rate this post
DMCA.com Protection Status